Експертен инженеринг – гарантирана сигурност!

При строителните конструкции стандартът NF EN 1990 дефинира оразмеряането им на база четири категории крайни гранични състояния.

EQU: Загуба на статично равновесие на конструкцията или на част от нея.
STR: Компрометиране или прекомерна деформация на конструктивните елементи.
GEO: Компрометиране на земната основа.
FAT: Компрометиране на конструкцията или елементи от конструкцията поради умора.

         С помощта на различни механични, оптични, рентгенографски и контролни уреди, химически индикатори и изчислителен софтуер, нашите инженери-експерти  следят и контролират изчислителните, монтажни и експлоатационни  параметри на строителните конструкции да бъдат в нормалните граници дефинирани в четирите категории крайни гранични състояния съгласно EUROCODE. По този начин се гарантира Вашата безопасност и правилната експлоатация на строителните съоръжения. Техническите експертизи изготвени от лицензирани строителни инженери удостоверяват тези параметри и при констатирани отклонения от действащите строителни норми указват технологията, начина и методиката  за възстановяване и укрепване на компрометираните строителните конструкции.

Осигури си безопасност, икономия и спокойствие

За всякакви въпроси и запитвания, моля свържете се с нас

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС